Privacy Statement

Stichting Son en Breugel samen sterker, gevestigd aan de Oerallaan 4, 5691 JR Son en Breugel, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sbsamensterker.nl
Oerallaan 4
5691 JR Son en Breugel
Nederland
+31610917863

Els Rooijakkers is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Son en Breugel samen sterker. Zij is te bereiken via bestuur@sbsamensterker.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Son en Breugel samen sterker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (niet verplicht)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Son en Breugel samen sterker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– je gegevens toe te voegen in een app gedurende de Stg. Son en Breugel samen sterker, alleen te gebruiken door geregistreerden van de Stichting Son en Breugel samen sterker.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Son en Breugel samen sterker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Son en Breugel samen sterker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Son en Breugel samen sterker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Naam > tot een half jaar na het event > Om indien nodig onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Email > tot een half jaar na het event > Om indien nodig onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Son en Breugel samen sterker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Son en Breugel samen sterker gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Son en Breugel samen sterker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sbsamensterker.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Son en Breugel samen sterker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Son en Breugel samen sterker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bestuur@sbsamensterker.nl.