Beleidsplan
Nieuwsbericht geplaatst op 01/07/2022

Inleiding

Dit beleidsplan beschrijft het beleid van Stichting Son en Breugel samen sterker te Son en Breugel. Bij het uitzetten van haar beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling. De Stichting Son en Breugel samen sterker is opgericht op 27 augustus 2021 te Son en Breugel.

Officiële naam in de statuten : Stichting Son en Breugel samen sterker

KvK nummer : 83959041 / RSIN – ANBI 863049151

Correspondentieadres : Lamalaan 12, 5691 GJ Son en Breugel

Het doel

Stilstaan bij de ziekte kanker en vieren van het leven. Dit door het samen organiseren van een evenement voor alle inwoners van de gemeente Son en Breugel met als doel:

  1. Aandacht besteden aan de ziekte kanker en de gevolgen daarvan in de gemeente Son en Breugel.
  2. Geld inzamelen voor organisaties die de onderzoek doen voor een toekomst met minder risico’s op kanker of meer kans op genezing.
  3. Geld inzamelen voor organisaties die zorg dragen voor een betere kwaliteit van leven van mensen die geraakt zijn door ziekte.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk (zoals blijkt uit artikel 3.3 van de statuten). De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 15.6 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI.

Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De stichting verricht de volgende werkzaamheden: het organiseren van activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten, het werven van fondsen, het aandacht vragen voor kanker en het organiseren van een periodiek terugkerend evenement.

Door deze werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 3 van de statuten.

Werving en beheer van gelden

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende activiteiten: het organiseren van een periodiek evenement, het mobiliseren van teams die fondsen werven en het verwerven van gelden d.m.v. donaties door natuurlijke en/of rechtspersonen.

Het beheer van de verkregen middelen vindt als volgt plaats: voor uitgaven die een bedrag van € 500 overschrijden dienen zowel de penningmeester als de voorzitter hun fiat te verlenen. Na afloop van het boekjaar en vóór de publicatie van de jaarcijfers vindt er een toetsing plaats door een onafhankelijke accountant. De stichting streeft ernaar om de beheerskosten (verzekering, bankkosten, kosten website, kosten vergunningen) niet meer te laten bedragen dan 20 % van de inkomsten.

Aanvullend houdt de stichting zich bezig met het werven van algemene sponsoren in geld en/of natura, om hun doelstelling te behalen.

Vermogen van de stichting

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Bestedingsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten:

  1. Organisaties die de onderzoek doen voor een toekomst met minder risico’s op kanker of meer kans op genezing.
  2. Organisatie die zorg dragen voor een betere kwaliteit van leven van mensen die geraakt zijn door ziekte.

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van artikel 6 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon individueel over het vermogen van de stichting beschikken als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid

Stichting Son en Breugel samen sterker hanteert een antistrijkstok beleid. Conform statutaire bepalingen ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden

Beschrijving administratie organisatie

De stichting is verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie blijkt:

  • De aan de beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen;
  • De kosten van beheer van de stichting;
  • De andere uitgaven van de stichting;
  • De aard en de omvang van inkomsten en het vermogen van de stichting.

Publicatieplicht financiële resultaten

Omdat de stichting Son en Breugel samen sterker is opgericht in 2021 kunnen we nog geen financiële resultaten overleggen. Deze zullen in de toekomst binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar worden gepubliceerd.

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website  www.sbsamensterker.nl